Op deze pagina vind u allerlei praktische informatie voor ouders van onze huidige leerlingen. De volgende onderwerpen vind u hieronder:

 • Leerlingvolgsysteem Somtoday
 • Absent melden van leerlingen
 • Verlofaanvraag
 • Vakantierooster
 • Ouderbijdrage
 • Ouderraad

Verder vind je hier downloads en handige websites.

Leerlingvolgsysteem Somtoday

Op de app Somtoday vindt u lesroosters en vorderingen van uw kind en ontvangt u berichten van school. U kunt zich er ook aanmelden voor tien-minutengesprekken en andere bijeenkomsten. U krijgt als ouders aan het begin van het schooljaar een persoonlijke inlogcode.

Hier kunt u inloggen in Somtoday

Absent melden van leerlingen

Het doorgeven van absentie kan op verschillende manieren:

 1. Door middel van het sturen van een e-mailbericht naar leerlingloket@capellen.nl, inclusief vermelding van voornaam, achternaam, klas en de reden van de afmelding.
 2. Via de web-app (te bereiken via de volgende link) van somtoday, Binnenkort is het ook mogelijk om uw kind af te melden via de somtoday-ouder-app.
 3. Natuurlijk kan het ook gewoon door te bellen met school via het algemene telefoonnummer van de Capellen Campus: 038-4262850.

Verlofaanvraag

Verlof aanvragen kan via het verlofformulier onderaan deze pagina. Het verlof verzoek dient minimaal 3 dagen voor het verlof ingediend te worden. Bij voorkeur eerder.

De routeregisseur beoordeelt de verlofaanvraag en maakt eventueel aanvullende afspraken.

Bij langer verlof dan 10 lesdagen, dient het verlof verleend te worden door de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woonachtig is.

Vakantierooster 2023-2024

Zomervakantie 2023 ma 24 juli t/m di 5 september 2023

Herfstvakantie ma 23 oktober t/m vr 27 oktober 2023

Kerstvakantie ma 25 december 2023 t/m vr 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie ma 19 februari t/m vr 23 februari 2024

Goede Vrijdag vr 29 maart 2024

Tweede Paasdag ma 1 april 2024

Meivakantie ma 29 april t/m vr 10 mei 2024

Tweede Pinksterdag ma 20 mei 2024

Zomervakantie 2024 ma 22 juli t/m vr 30 augustus 2024

Ouderbijdrage Onderwijsroute mens&

Het Waldorfonderwijs heeft een uitgesproken visie op de ontwikkeling van jonge mensen. Daarom biedt Onderwijsroute mens& naast de ‘gewone’ schoolvakken ook andere vakken aan, zoals kunstzinnige vorming, toneel, dans en diverse ambachtelijke vakken. Deze vakken maken van onze onderwijsroute echt Waldorfonderwijs. De kosten van deze andere vakken kunnen alleen maar door ouders/verzorgers worden betaald, want de overheid bekostigt alleen de ‘gewone vakken’.

We maken de extra kosten onder meer voor:

 • materialen (b.v. hout, metaal) in de lessen
 • de viering van de jaarfeesten
 • inrichtingskosten voor bijzondere lessen

Onze ouderbijdrage bedraagt in schooljaar 2023-2024, €228,-, dit is inclusief werkweken klas 7 en 8. We realiseren ons dat de ouderbijdrage een grote uitgavenpost kan zijn. Financiën mogen nooit een belemmering vormen voor het volgen van Waldorfonderwijs aan onze school. Mocht u niet in staat zijn om de ouderbijdrage te betalen, dan kunt u dit aangeven bij de directeur van de school.

Over de besteding van de ouderbijdragen wordt volgens afspraak verantwoording afgelegd aan de oudercommissie.

Alle ouders krijgen aan het begin van het schooljaar een brief waarin de kosten voor komend schooljaar worden vermeld. Administratief gezien worden de kosten gesplitst in de ouderbijdrage aan stichting Voorzieningenfonds, de bijdrage aan de oudercommissie en de ouderbijdrage voor het Waldorfonderwijs.

Klas 7 en klas 8 gaan in de loop van het schooljaar op werkweek. Hiervoor wordt ook een geldelijke bijdrage van ouders gevraagd. De werkweek in klas 7 kost ongeveer €125,- de werkweek in klas 8 ongeveer €200,- Deze kosten zijn meegenomen in het eerder genoemde bedrag.

Ouderraad

We houden graag nauw contact met de ouders/verzorgers van onze leerlingen. We willen graag weten hoe u over het onderwijs denkt. Daarom is er een ouderraad in de school. Daarin zitten ouders van kinderen uit verschillende klassen.

De ouderraad is een klankbord voor de directeur en de coördinator van de onderwijsroute. Eens per zes weken bespreken de leden van de commissie het beleid van de school. Zowel commissieleden als directeur en coördinator van de onderwijsroute kunnen onderwerpen op de agenda plaatsen.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met de ouderraad via dit mailadres: mensenjij-or@freedom.nl

Downloads

Handige links

Contact

Lassuslaan 230
8031 XM Zwolle
mens-en@ooz.nl
038-4262850