Wij vinden dat je als mens niet op jezelf staat, maar deel bent van een groter geheel. Bij Onderwijsroute mens& ontdek je je eigen kwaliteiten en talenten. Je leert hoe je die talenten kunt inzetten in onze snel veranderende wereld.
Leerlingen worden bij mens& via een combinatie van theorie, kunst en ambacht voorbereid op de centrale eindexamens van mavo, havo en atheneum.
Onderwijsroute mens& is geïnspireerd op de Waldorfpedagogiek. Bij ons leer je zien wie je bent. Zodat je kunt worden wie je wilt zijn.

Jaarkarakteristieken

Binnen de lessen bij mens& proberen we aan te sluiten bij de ontwikkelingsfase van de leerlingen in de klas. Hieronder hebben we een beschrijving van de ontwikkelingsfase per klas geschreven.


Klas 7: 12 - 13 jaar

Een 7e-klasser is klaar om nieuwe werelden te ontdekken, om grenzen op te zoeken en confrontaties aan te gaan. De 7e-klasleerling bezit een wil om te werken en om te redeneren. Hiermee kan worden geabstraheerd en wordt een eerste aanzet tot oordeelsvorming gemaakt. De leerling staat open voor nieuwe feitenkennis. Enerzijds heeft de 7e-klasser een drang naar vrijheid, maar anderzijds is er ook nog behoefte aan vertrouwde autoriteit. De klassenleerkracht speelt dus een belangrijke rol. Fantasie is nog volop aanwezig in de 7e-klasser. Daarom wordt de leerstof op een beeldende en kunstzinnige wijze aangeboden, waarbij veel ruimte wordt gelaten voor die fantasiekracht. Thema’s voor klas 7 zijn: ontdekkingsreizen, nieuwe werelden ontdekken, de renaissancemens.

Klas 8: 13 - 14 jaar

Ook bij de klas 8-leerling staat het voelen nog meer centraal dan het denken. Het kunstzinnige komt wel steeds meer in vorm, bijvoorbeeld in het ambachtelijke koperslaan. De 8e-klasser zoekt vertrouwen in de wereld. Het afzetten tegen de docent als autoriteit wordt sterker. Voor een 8e-klasser is het ‘hoe’ interessanter dan het ‘waarom’. Er is verbazing over en belangstelling voor feiten. Verbanden leggen is nog niet echt aan de orde. Daarom wordt in het onderwijs meer nadruk gelegd op vaste structuren: het skelet bij biologie, grammatica bij de talen, algebraïsche rekenregels en vergelijkingen.

Klas 9: 14 - 15 jaar

In klas 9 komen de leerlingen meer in de puberteit. Een 9e-klasser kan erg zwart-wit oordelen en gaat graag de confrontatie aan. De leerling in de 9e klas zoekt naar een nieuwe verhouding tussen de eigen binnenwereld en de buitenwereld. Dit geeft veel beweging en disharmonie. Het eigen oordeelsvermogen wordt steeds sterker. Het zelfstandig denken moet helpen, structuur aan te brengen in de eigen chaos. Leren vertrouwen op het eigen oordeel is een opgave voor elke 9e-klasser: zelf leren, zelf oordelen, zelf vormgeven, zelf doelen stellen. Een docent wordt gewaardeerd om zijn vakkennis en door hoe hij zich manifesteert als mens. De leerstof wordt zo concreet mogelijk aangeboden, zonder al te veel theorie.

Klas 10: 15 - 16 jaar

Bij de 10e-klasser treedt een verdergaande individualisering op. Er ontstaat meer ‘binnenwereld’. De eigen positie ten opzichte van de buitenwereld lijkt steeds groter te worden. Sommige 10e-klassers kunnen zich eenzaam gaan voelen. In het kunstzinnige worden nieuwe werkelijkheden objectief en kritisch weergegeven. Vorm en kleur worden weer meer toegepast. In het oordelen ontstaat meer ruimte voor nuances en voor harmonie. In het leren komt een verschuiving van kennis naar het ontwikkelen van inzicht. Er kan naar verbanden worden gekeken en naar theoretische kaders. Belangrijk is dat theorie en werkelijkheid met elkaar verbonden blijven. Vanuit de theorie kan de wereld begrepen worden en houvast bieden aan de zoekende 10e-klasser.

Klas 11: 16 - 17 jaar

De 11e-klasser oefent en ontwikkelt het eigen oordeelsvermogen. Er ontstaat een nieuwe verhouding tussen ‘mijn wereld’ en ‘de wereld’. De 11e-klasser gaat standpunten innemen, die soms heftig worden verdedigd maar ook snel weer kunnen worden losgelaten. Karakteristiek is het wegen van eigen en andermans opvattingen, normen en waarden. Het zelfbewustzijn groeit en er ontstaat gevoel voor de eigen biografie. De innerlijke motivatie wordt sterker en idealen worden zichtbaar. De 11e-klasser krijgt oog voor de eigen beperkingen. Daarmee leren omgaan kan aanvankelijk gevoelens van onmacht geven. Het gegroeide oordeelsvermogen maakt voor de 11e-klasser inzicht en keuzes mogelijk.

Klas 12: 17 - 18 jaar

De 12e-klasser wordt zelfstandiger, krijgt meer vertrouwen in zichzelf en ontwikkelt zicht op de eigen kwaliteiten en idealen. De vraag naar het wezenlijke van de dingen komt op. De jongvolwassen 12e-klasser krijgt het vermogen daar creatief en scheppend mee om te gaan. De leerling in klas 12 krijgt een brede afronding aangeboden van het vrijeschoolonderwijs. De stof in de periodevakken is beschouwelijk getint en spant grote bogen. Zoekend naar een eigen oordeel verdiepen de leerlingen zich in diverse wereld- en maatschappijbeelden.

Contact

Lassuslaan 230
8031 XM Zwolle
mens-en@ooz.nl
038-4262850