Voor ouders

Somtoday

Op de app Somtoday vindt u lesroosters en vorderingen van uw kind en ontvangt u berichten van school. U kunt zich er ook aanmelden voor tien-minutengesprekken en andere bijeenkomsten. U krijgt als ouders aan het begin van het schooljaar een persoonlijke inlogcode.

Hier kunt u inloggen in Somtoday

Doorgeven van ziekte of afmelden van de leerling

Het ziekmelden / afmelden van uw kind kan op meerdere manieren:

  1. Door middel van het sturen van een e-mailbericht naar leerlingloket@capellen.nl, inclusief vermelding van voornaam, achternaam, klas en de reden van de afmelding.
  2. Via de web-app (te bereiken via de volgende link) van SOMtoday, Binnenkort is het ook mogelijk om uw kind af te melden via de SOMtoday-ouder-app.
  3. Natuurlijk kan het ook gewoon door te bellen met school via het algemene telefoonnummer van de Capellen Campus: 038-4262850.

Zodra je kind weer naar school gaat, willen we je verzoeken om je kind weer beter te melden op een van bovenstaande manieren.

 

Verlofaanvraag

Wilt u verlof aanvragen voor één of meerdere dagen? Vul dan het verlofaanvraagformulier in en lever het in bij het leerlingenloket. De directeur beslist of het verlof wordt toegestaan.

Schoolkosten

Ouderbijdrage

Het Waldorfonderwijs heeft een uitgesproken visie op de ontwikkeling van jonge mensen. Daarom biedt Onderwijsroute mens& naast de ‘gewone’ schoolvakken ook andere vakken aan, zoals kunstzinnige vorming, toneel, dans en diverse ambachtelijke vakken. Deze vakken maken van onze onderwijsroute echt Waldorfonderwijs. De kosten van deze andere vakken kunnen alleen maar door ouders/verzorgers worden betaald, want de overheid bekostigt alleen de ‘gewone vakken’.

We maken de extra kosten onder meer voor:

  • materialen (b.v. hout, metaal) in de lessen
  • de viering van de jaarfeesten
  • inrichtingskosten voor bijzondere lessen

Onze ouderbijdrage bedraagt in schooljaar 2022-2023, €194,-, dit is inclusief werkweken klas 7 en 8. We realiseren ons dat de ouderbijdrage een grote uitgavenpost kan zijn. Financiën mogen nooit een belemmering vormen voor het volgen van Waldorfonderwijs aan onze school.  Mocht u niet in staat zijn om de ouderbijdrage te betalen, dan kunt u dit aangeven bij de directeur van de school.

Over de besteding van de ouderbijdragen wordt volgens afspraak verantwoording afgelegd aan de oudercommissie.

Alle ouders krijgen aan het begin van het schooljaar een brief waarin de kosten voor komend schooljaar worden vermeld. Administratief gezien worden de kosten gesplitst in de ouderbijdrage aan stichting Voorzieningenfonds, de bijdrage aan de oudercommissie en de ouderbijdrage voor het Waldorfonderwijs.

Klas 7 en klas 8 gaan in de loop van het schooljaar op werkweek. Hiervoor wordt ook een geldelijke bijdrage van ouders gevraagd. De werkweek in klas 7 kost ongeveer €120,- de werkweek in klas 8 ongeveer €200,- Deze kosten zijn meegenomen in het eerder genoemde bedrag..

Oudercommissie

We houden graag nauw contact met de ouders/verzorgers van onze leerlingen. We willen graag weten hoe u over het onderwijs denkt. Daarom is er een oudercommissie in de school. Daarin zitten ouders van kinderen uit verschillende klassen.

De oudercommissie is een klankbord voor de directeur en de coördinator van de onderwijsroute. Eens per zes weken bespreken de leden van de commissie het beleid van de school. Zowel commissieleden als directeur en coördinator van de onderwijsroute kunnen onderwerpen op de agenda plaatsen. Eén ouder uit de oudercommissie wordt afgevaardigd naar de medezeggenschapsraad van de Capellen Campus.

Hebt u belangstelling voor de jaarverslagen van de oudercommissie? U kunt ze digitaal opvragen via dit mailadres: oc.mens-en@ooz.nl

U kunt rechtstreeks contact opnemen met de oudercommissie via dit mailadres: oc.mens-en@ooz.nl